Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.

zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

  Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov, telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

učiteľ-ka pre primárne vzdelávanie

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca

 

prijme na zastupovanie

počas dlhodobej PN učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie.

Čítať celý článok...
 

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p


 Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Čítať celý článok...
 

Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy   lifeliqe    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email    

 

 

 
Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

06.10.2021
VOĽBY DO RADY ŠKOLY ZA RODIČOV ŽIAKOV ŠKOLY

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii nie je možné zvolať Plenárnu schôdzu rodičovského združenia. Funkčné obdobie Rady školy sa skončilo. Pre ďalšie obdobie je nutné zvoliť nových zástupcov rodičov.
Voľby sa uskutočnia anonymným spôsobom cez Edupage dňa 07.10.2021 v čase od 08.00 hod do 20.00 hod. V tomto čase bude zverejnená anketa s kandidátnou listinou za členov Rady školy.
Volí len zákonný zástupca žiaka (rodič), môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
Na kandidátnej listine môžete vybrať najviac 4 kandidátov, ktorých označíte v ankete.
Členmi Rady školy sa stanú prví štyria s najväčším počtom hlasov.
Kandidátna listina členov Rady školy bude zverejnená formou ankety 07.10.2021 ráno.

30.08.2021
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22.

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Prázdniny ubehli rýchlo. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. Veríme, že neľahký čas vzdelávania dištančnou formou je za nami a teraz spoločne môžeme dať načerpanú silu a energiu do nového školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší.

 

 Je dôležité, aby sme rešpektovali všetky prijaté opatrenia pre bezpečnosť nás všetkých.

 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 a sa uskutoční 02.09.2021 o 8.00 hod.

 

 Žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia priamo do svojich tried (rozmiestnenie tried je v prílohe).

 

 Žiaci 1. ročníka spolu so zákonným zástupcom nastúpia pred 6. pavilón (pavilón dielní), kde budú rozdelení do tried a následne spolu s triednymi učiteľkami s doprovodom len jedného zákonného zástupcu odídu do svojich tried.
Prosím rodičov, aby dbali na dodržiavanie pokynov, ktoré si môžete stiahnuť tu: Pokyny pre rodičov.docx.
Od septembra budeme v škole vykonávať ranný filter - meranie teploty a preto deti budú chodiť do školy podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: Harmonogram nástupu do školy a stravovania.docx

 

Prílohy k začiatku školského roka 2020/21:
Umiestnenie tried.jpg    

 

Zápis detí do ŠKD na šk. rok 2020/2021: klikni tu

 

 

04.08.2021
ZMENA DOTÁCIE NA STRAVU

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať zriaďovateľa - Mesto Čadca s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia.

 
Tlačivo „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa“ vypisujú obaja rodičia a doručia ho žiadateľovi o dotáciu, t. j. Mestu Čadca a to v čo najkratšom termíne, aby sa dostali do žiadosti, ktorú Mesto Čadca musí úradu práce doručiť v termíne do 10. 08. 2021.

Tlačivo „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa“ a tiež celé znenie „Informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ si môžete stiahnuť tu:

Čestné vyhlásenie
Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

04.08.2021
NOVĚ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA ČADCA: 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, o zrušení Výdajných školských jedální a zriadení Školskej jedálne a výdajných školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA č. 3/2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA č. 1/2021


Čítať celý článok...