Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä:   

- k počtu prijímaných žiakov,   

- k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných    

  predmetov,   

- ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,   

- k návrhu rozpočtu,   

- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho každoročnému vyhodnoteniu,   

- k správe o výsledkoch hospodárenia školy.   

Má 11 členov: 7 volených a 4 delegovaných zástupcov vyšších orgánov.

Rada školy zasadá v pravidelných intervaloch štyri krát za školský rok.

Základným dokumentom činnosti je Štatút, ktorý obsahuje zákonné prvky práce ako i základné povinnosti a práva členov RŠ.


Štatút rady školy

na stiahnutie:
pdf Štatút rady školy.pdf
pdf dodatok č. 1 k štatútu rady školy.pdf

 

Zloženie rady školy:

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

 Mgr. Yvonne Marjaková

pedagogickí zamestnanci

 Mgr. Zdenka Rebrošová

nepedagogický zamestnanec

 Marcela Larišová

zástupcovia rodičov

 Mudr. Marcela Lamošová

 Ing. Peter Slivka

 Mgr. Michal Duraj

Ing. Martin Šenfeld

delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa

Mgr. Xénia Šurhaňáková
RNDr. Anna Belousovová

Ing. Rudolf Cyprich

Mgr. Viera Strýčková