Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Denný režim v ŠKD

Organizovanie režimu dňa v školskom klube detí má svoju štruktúru a jednotlivé činnosti majú svoje opodstatnenie. V rámci režimu je dodržiavaná zásada striedania času oddychu s časom povinností a prihliada sa na biorytmus dieťaťa.

 

6:30 – 7:30      ranný príchod do ŠKD, individuálna činnosť detí podľa ich vlastného výberu a záujmu – usmerňovanie vychovávateľkou, odchod na vyučovanie pod dohľadom  vychovávateľky.

11:40 – 13:30   preberanie detí od vyučujúcich, príprava na obed – presun do školskej jedálne, hygiena rúk, obed – kultúra stolovania.

13:30 – 15.00   oddychová, relaxačná činnosť (čítanie, počúvanie rozprávok, rozhovor s deťmi, kreslenie, stolové hry, spoločenské hry, spoločné a súťaživé hry).

Tematické oblasti výchovy (Komunikácia a práca s informáciami, Sebarozvoj a svet práce, Zdravie a subjektívna pohoda, Spoločnosť a príroda, Kultúra a umenie)

                       rekreačná činnosť (pohybové hry, súťaživé hry, loptové hry, hojdačky, vychádzky).

15:00 – 15:15   príchod do ŠKD, hygiena, olovrant.

15:15 – 15:45   príprava na vyučovanie (didaktické hry, súťaže, kvízy, hlavolamy, tajničky, hádanky, logické hry, písanie domácich úloh).

15:45 – 17.00   nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru, pobyt detí na školskom dvore, prevzatie rodičmi

 

skd