Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

VZN - schválená po MZ

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 122/2011 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2 a č.3 bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a súčasne na webovom sídle mesta, na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 05.05.2023  a zvesený dňa 26.05.2023.

 

Dodatok č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

 

Mesto Čadca

v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

 

Dodatok č. 4

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

 

 

I.

Predmet Dodatku č. 4

 

Vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Čadca č. 122/2011 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej v texte ako ,,VZN č. 122/2011“) sa týmto Dodatkom č. 4 k VZN č. 122/2011 mení ustanovenie  § 2 , bod 1) VZN č. 122/2011, ktoré znie následovne:

 

§ 2

Výška príspevku

 

1) Zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne prispieva na jedno nezaopatrené dieťa: 20,00 EUR.

 

 

 

 

II.

Záverečné ustanovenia

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2 a č.3 ostávajú nezmenené.

 

2. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2 a č.3 bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 05.05.2023 a zvesený dňa 26.05.2023.

 

3. Tento Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2 a č.3 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca dňa 26.05.2023 pod číslom 40/2023.

 

4. Tento Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2 a č.3 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca dňa 29.05.2023 a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 29.05.2023, zvesené dňa .…...........2023. Účinnosť nadobúda dňa 01.09.2023.

 


JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

primátor mesta