Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Pravidlá a agenda ŠKD v školskom roku 2023/ 2024

Školský klub detí


Školský klub detí je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie zabezpečujúce činnosť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole. Zameraná je na ich prípravu na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca je určená Dodatkom č.4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Čadca  č. 122/2011 vo výške

20,00 Eur na jeden mesiac.

Platba sa realizuje trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom vždy do

 10. dňa v danom mesiaci.

 

Činnosť ŠKD


Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 22/2022 Z. z. MŠVVaŠ o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v jednotlivých oddeleniach ŠKD prebieha  podľa Výchovného programu ŠKD, ročného Plánu práce školy a Rozvrhu týždennej činnosti ŠKD. Vo všetkých činnostiach sa rešpektujú individuálne záujmy dieťaťa mladšieho školského veku. Využívaním a striedaním rôznych metód a foriem práce sa vychovávateľky ŠKD snažia zaujať a aktívne zapojiť deti do činností.

Odpočinkové a relaxačné činnosti hry, voľné kreslenie, čítanie , rozhovory a odpočinok prinášajú deťom uvoľnenie a relax po vyučovaní.

V záujmových činnostiach sa vychovávateľky zameriavajú na rozvoj zručností a uspokojovanie špeciálnych záujmov a potrieb detí.

Významnou činnosťou ŠKD je príprava na vyučovanie, pri ktorej si deti osvojujú správny spôsob učenia. Príprava na vyučovanie poskytuje deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní.

 

Prevádzka školského klubu detí


Pred vyučovaním

Od 6.3O hod. – do 7 .30 hod.

Po vyučovaní

Pondelok: 11.40 - 17.00 hod.

Utorok: 11.40 - 17.00 hod.

Streda: 11.40 - 17.00 hod.

Štvrtok : 11.40 - 17.00 hod.

Piatok: 11.40 - 17.00 hod.

Oddelenia ŠKD


Do ŠKD bolo v školskom roku 2022/2023 prihlásených 145detí.

1. oddelenie – vychovávateľka Mgr. Anna Kullová - 5.pavilón

2. oddelenie – vychovávateľka Jana Maliková - 5.pavilón

3. oddelenie – vychovávateľka Mgr. Anna Čenková - 5.pavilón

4. oddelenie – vychovávateľka Alena Olešňanová (zastup. Jolana Jelenčiaková) - 4.pavilón  

5. oddelenie – vychovávateľka Mgr. Martina Piteľová - 4.pavilón

 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí z ŠKD

  • rodič alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti
  • rodič vyplní v zápisnom lístku údaj o spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD
  • rodič písomne oznámi:

-      odchod dieťaťa zo ŠKD s inou osobou

-      deň a hodinu návštevy ZUŠ a iných krúžkov

-      kontakt na zákonných zástupcov

  • rodič alebo iný zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti (interný dokument)
doc zápisný lístok
doc žiadosť o prijatie do ŠKD
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 

• na začiatku školského roka sú všetky deti vychovávateľkou oboznámené s vnútorným poriadkom školy (zdokumentované v prehľade výchovnej činnosti)

• dieťa sa riadi pokynmi vychovávateľky a dodržuje bezpečnostné predpisy

• ak dieťa poškodí zariadenie v ŠKD, jeho zákonný zástupca je povinný vzniknutú škodu uhradiť

• v súlade s vnútorným poriadkom školy sa neodporúča, aby deti nosili do ŠKD cenné predmety (mobilné telefóny, finančnú hotovosť a pod. – viď. Školský poriadok školy)

Správanie sa detí v ŠKD

• na hodnotení správania sa detí v ŠKD sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky o základnej škole, t. j. udeľovanie napomenutia vychovávateľom, triednym učiteľom, riaditeľom školy, klasifikácia zníženou známkou zo

 

Správania na vysvedčení

 

• zo ŠKD môže byť riaditeľom na návrh vychovávateľky vylúčený žiak, ktorý opakovaným spôsobom narušuje činnosť školského zariadenia, ohrozuje bezpečnosť svojich spolužiakov, nerešpektuje vnútorný poriadok školyPersonálne obsadenie ŠKD v školskom roku 2023/ 2024

personalne_obsadenie_skd