Očami druhákov

ocamiAko sme pracovali v druhom ročníku


Tradičné vyučovanie sme na našej škole už dávno nahradili alebo doplnili modernými vyučovacími metódami, zážitkovým učením a takými formami vyučovania, ktoré pomáhajú deťom ľahšie zvládnuť potrebné poznatky, rozvíjajú ich tvorivosť, podnecujú aktivitu detí na hodine a pomáhajú vytvárať pokojnú pracovnú klímu.

 

ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY

01

K zlepšeniu čitateľskej gramotnosti prispievali predovšetkým pravidelné mesačné návštevy v Kysuckej knižnici v Čadci. Boli zamerané na získanie kladného vzťahu ku knihe, na podporu nácviku plynulého čítania, orientácie v texte a čítanie s porozumením. Celoročnú súťaž medzi zúčastnenými čadčianskymi školami v počte prečítaných kníh vyhrala ZŠ Rázusova. Ako najlepšia čitateľská trieda sa na 1. mieste umiestnila II.A , na II. mieste II.D z našej školy. Najlepším čitateľom v počte prečítaných kníh sa stal Jonáš Kopačka z II.A. Žiaci si na poslednú návštevu v tomto školskom roku pripravili pekný program, ktorý ocenili aj pracovníčky knižnice, p. Gavenčiaková  a p. Barancová. Deti sa pri programe dobre zabavili a zároveň prezentovali svoje individuálne schopnosti.

   02

Moderné vyučovanie realizujeme prostredníctvom digitálnych technológií – žiaci pracujú s interaktívnou tabuľou, učia sa  základy práce s počítačom. Aj v druhom ročníku pokračovali žiaci v rozvíjaní si kompetencií v anglickom jazyku predovšetkým prostredníctvom piesní, hier, riekaniek,...

 

SÚŤAŽE

03

 

Žiaci sa zapájali do mnohých súťaží v našej škole.

Aktivitami ku Dňu Zeme a zberom papiera prispeli k ochrane prírody a životného prostredia. II.A sa stala víťazom v zbere papiera v ročníkoch 1.-4.

V recitačnej súťaži Krása slova žiak Vladko Hudák z II.A osadil 2. miesto v školskom kole.

Vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí,  ktorú organizovala Kysucká knižnica v Čadci, boli ocenené žiačky Ninka PečkováAlica Rebrošová z II.A.

Viacerí žiaci sa zapojili do matematických súťaží. . V celoslovenskej súťaži Všetkovedko sa žiačka Alica Rebrošová z II. A  zaradila medzi úspešných riešiteľov/obsadila 30.miesto/. Žiak Filipko Mokáň z II.C sa stal úspešným riešiteľom v súťaži Matematický klokan(úspešnosť: 87,7%). Všetci zúčastnení žiaci sa tak stali nováčikmi vo vedomostných súťažiach a veríme, že to je pre nich len odrazový mostík vo zvyšovaní ich matematickej a všeobecnej gramotnosti.

Cieľom mnohých športových súťaží bolo motivovať žiakov k lepšej telesnej zdatnosti, zdravému životnému štýlu a športovým úspechom.

Na Deň detí, športu a kultúry mesta Čadca žiačka Stanka Trlíková z II. A získala  spomedzi 7 škôl I. miesto v atletike a prispela tak k získaniu 2. miesta našej školy v súťaži O putovný pohár primátora Čadce.

 

 

NETRADIČNÉ FORMY VYUČOVANIA

04

Vo vyučovaní využívame aj alternatívne prvky vyučovania. Žiaci 2. ročníka počas celého roka pracovali v daltonských blokoch, ktoré rozvíjajú predovšetkým samostatnosť, zodpovednosť a vzájomnú spoluprácu, pričom dávajú priestor aj rozvoju dieťaťa ako individuality. Žiaci sa počas šk. roka zúčastnili viacerých besied, exkurzií, vychádzok, ktoré im umožnili osvojiť si poznatky nie len teoreticky, ale predovšetkým zážitkovým učením / Žiaci  II. C a II.D navštívili farmu v Rakovej, všetky triedy 2.ročníka boli na exkurzii v Hasičskom a záchrannom zbore v Čadci, besedovali s p. Mgr. Grešákovou na tému Zdravé zúbky a so študentkou lekárskej fakulty Mirkou Rudinskou na tému Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami, žiaci II.C a II. D sa zúčastnili výcviku na dopravnom ihrisku,.../

 

Veríme, že druháci sú dobre pripravení pokračovať v práci v treťom ročníku. Želáme im krásne prázdniny plné slnka, vody a oddychu!

                                                                                                           Mgr. Šutiaková

05